آزمایشگاه پاتوبیولوژی تشخیص

آزمایشگاه پاتوبیولوژی تشخیص

آیا این صفحه متعلق به شماست؟

محل شلوغی است و بخاطر بیمارستان بوعلی سینا مراجعه کنندگان زیادی دارد تجربه شما چیست؟ آیا از این آزمایشگاه خوب و معروف راضی بوده اید؟