وقتی صحبت سالاد می شود، خیلی ها تصوری مشابه سالاد فصل، یعنی ترکیب گوجه و کاهو و خیار پیدا می کنند. سالاد انواع مختلف دارد و با اضافه کردن مخلفاط دلخواه می توان آن را پر کالری و بمب و یا کم کالری و رژیمی و مقوی و ورزشی تهیه کرد. سالاد از چند جزء…